New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
HomeRegulamin

Regulamin

Regulamin konferencji Traffic Day 2018

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą Traffic Day 2018 organizowanej przez Traffic Trends Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Konferencja odbędzie się 20 września 2018 w Warszawie przy ul. Puławskiej 457 w centrum biznesowym Digital Knowledge Village w godzinach 9:00 – 18:00.
 3. Osobą uprawnioną do  kontaktu ze strony organizatora jest Paulina Cieślińska, e-mail: paulina.cieslinska@traffictrends.pl, tel. 539 389 539.

 

 

 • 2 DEFINICJE

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.trafficday.pl,
 2. Organizator – oznacza spółkę Traffic Trends Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piątkowskiej 163 w Poznaniu. NIP 777 317 40 94, KRS 0000361185, REGON 301498582, organ rejestracyjny Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora Konferencję pod nazwą Traffic Day 2018, która odbędzie się 20.09.2018 w Warszawie w centrum biznesowym Digital Knowledge Village.
 4. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną lub prawną która została wskazana w Formularzu i dokonała opłaty za udział w Konferencji,
 5. Cennik – oznacza obowiązujący cennik udziału w Konferencji dostępny na stronie www.trafficday.pl,
 6. Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej lub prawnej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza,
 7. Zamawiający –  oznacza osobę fizyczną, osobę prawną która dokonała Rejestracji,
 8. Formularz – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: www.trafficday.pl za zapomocą którego następuje Rejestracja. Pola obowiązkowe Formularza: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres firmy, kod pocztowy, miasto, nr NIP.
 9. Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza wiadomość wysyłaną przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.
 10. Potwierdzeniem prawa do udziału w wydarzeniu – oznacza wiadomość wysłaną przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie rekrutacji po opłaceniu przez Uczestnika Faktury pro forma. Potwierdzeniem udziału w wydarzeniu jest dostarczona przez Organizatora faktura VAT.

 

 

 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: www.trafficday.pl  do dnia 18.09.2018 roku i uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora w terminie 3 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia zgłoszenia.
 2. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres firmy, kod pocztowy, miasto, nr NIP w celu wystawienie faktury proforma oraz faktury VAT będącej podstawą zapłaty za uczestnictwo.
 3. W przypadku, gdy osobą dokonującą Rejestracji nie jest sam Uczestnik, Zamawiający winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika. Zamawiający ponosi również pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych oraz skuteczność udzielonych w imieniu Uczestnika zgód, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 4. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora.
 5. Rejestracja stanowi ofertę zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym, na warunkach wynikających z Regulaminu wraz z Cennikiem oraz Formularzem zgłoszenia.
 6. W przypadku, gdy Zamawiającym nie jest Uczestnik, Organizator przesyła na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika formularz potwierdzenia udzielonych przez Zamawiającego w imieniu Uczestnika zgód, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zgody na wykorzystywanie utrwalonego w czasie Konferencji wizerunku Uczestnika. Potwierdzenie przez Uczestnika powyższych zgód jest niezbędne do prawidłowego ukończenia procesu Rejestracji na Konferencję i towarzyszące jej wydarzenia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników.
 8. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów, planu Konferencji lub daty Konferencji. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją w tym między innymi kosztów dojazdu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego oraz dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Konferencji. W przypadku zmiany terminu Organizator zwróci opłatę wyłącznie Uczestnikowi, który zrezygnuje z udziału w Konferencji. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odwołania Konferencji, zmiany terminu lub miejsca Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. pożar, kataklizm, itp.).

 

 

 • 4 PŁATNOŚĆ
 1. Wysokość wszelkich opłat zamieszczona jest na stronie internetowej www.trafficday.pl.
 2. Zamawiający dokonuje opłaty według przekazanej przez Organizatora faktury pro forma. Uiszczenie opłaty jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez osobę zgłaszającą chęć udziału w Konferencji potwierdzenia przelewu.
 3. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji ani jego zakwaterowania. Koszty te Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 4. Dokonanie opłaty za Konferencję możliwe jest za pośrednictwem przelewu bankowego uiszczonego na rachunek umieszczony na fakturze pro forma przesłanej w mailu rejestracyjnym przez Organizatora do Zamawiającego.
 5. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat w terminie 7 dni od uiszczenia płatności. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.
 6. Na adres e-mail Zamawiającego (podany podczas Rejestracji) Organizator wysyła fakturę proforma płatną do 3 (trzech) dni roboczych.
 7. Brak uregulowania opłaty za udział w Konferencji w terminie podanym w Regulaminie upoważnia Organizatora do anulowania dokonanej Rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
 8. Liczba osób, jakie mogą uczestniczyć w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej.
 9. Opłata za udział w Konferencji określona jest w polskich złotych i obejmuje: uczestnictwo w Konferencji 20.09.2018 oraz przerwy kawowe i lunch a także specjalnie przygotowane gadżety konferencyjne.

 

 

 • 5 REZYGNACJA
 1. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z Rejestracji poprzez przesłanie na adres e-mail: paulina.cieslinska@traffictrends.pl stosownej informacji w tym zakresie, przy czym:
 • w przypadku doręczenia na adres mailowy paulina.cieslinska@traffictrends.pl pisemnego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni roboczych przed wyznaczoną datą Konferencji, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rzecz Zamawiającego 100% uiszczonej ceny brutto,
 • w przypadku doręczenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji na 30 (trzydzieści) dni przed datą Konferencji lub mniej, Zamawiającemu nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej ceny brutto.
 1. Jeśli zgodnie z niniejszym Regulaminem Zamawiający jest uprawniony do zwrotu uiszczonej ceny lub jej części, Organizator zwraca Zamawiającemu właściwą kwotę na podany przez Zamawiający rachunek bankowy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konferencji Uczestnika, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Konferencji, w szczególności znajduje się pod wpływem alkoholu. W takim przypadku Organizator nie zwraca opłaty za Konferencję.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i programu Konferencji bez podania przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

 

 

 • 6 REKLAMACJA
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej na adres paulina.cieslinska@traffictrends.pl lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Konferencji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 2. Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi składającemu reklamację.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów), czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator informuje podmiot składający reklamację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której podmiot ten złożył reklamację.

 

 

 • 7 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Traffic Trends Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piątkowskiej 163 w Poznaniu. NIP 777 317 40 94, KRS 0000361185, organ rejestracyjny Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu email (podanego podczas Rejestracji) w celu powiadamiania Uczestników o zmianach programu Konferencji lub Regulaminu.
 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty za Konferencję, czyli wszelkich niezbędnych danych do wystanie faktury VAT: imienia i nazwiska Zamawiającego, adresu mailowego na jaki należy przesłać fakturę, adresu i nazwy firmy, numeru NIP.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 4. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) Partnerom Wydarzenia w celu wysłania mailingu.
 5. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawy, sprostowania oraz żądania usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konferencji, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.
 7. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane.

 

 

 • 8 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 1. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych podczas Konferencji, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas Konferencji sesji fotograficznych, nagrywania video oraz rozpowszechniania nagrań i zdjęć z Konferencji. Zgoda wyrażona jest bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej Konferencji lub Organizatora, rozpowszechnianie poprzez social media (Linkedin, Facebook, YouTube, Twitter).
 3. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zapisów regulaminu obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

 

 

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku zaistnienia sporu Organizator i Uczestnik rozwiążą go polubownie.
 3. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konferencji mają wyłącznie charakter informacyjny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.trafficday.pl
 5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.trafficday.pl.